State Location Company () results.
VIC Bendigo YBDG Bendigo Flying Club